💠از هیچکس

هیچ توقعى نداشته باش و

 از هرکسى

 توقع هرچیزى رو داشته باش!

تا 

 با آرامش زندگى کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham