🌹تا نشوی مست خدا 

غم نشود از تو جدا ...


📚مولوی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham