🍃نگران نگاه خدا به خودت باش 

تا 

نگرانی از نگاه دیگران اثیرت نکند.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham