من اگر تلخم گاه اگر شیرین

من اگر زشتم گاه اگر زیبا

من اگر مستم و دیوانه یا که هوشیارم و فرزانه

تو مرا بخش و به خود وامگذار!

اگر رد میکنی رد کن

 اما من جز درگاهت جایی ندارم.

به جز تو با کسی کاری ندارم.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham