«غیر از خداوند متعال»

اگر کسی یا چیزی را 

 خیلی خوب نشناسی،

میتوانی عاشقش شوی!

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham