🐝زنبور روی گل می نشیند🌸

و مگس اینهمه گل را رها کرده و روی زشتی می نشیند. 

مثل زنبور باشید و خوبی های مردم را ببینید، 


📌بعضی ها مثل مگس می مانند و فقط دنبال عیب و بدی مردم می گردند. 

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham