🍁پایم درد می‌کرد ...

یعنی کفشم مال پارسالم بود و تنگ شده بود !

هرچند کفش تنگ نمی‌شود و پا بزرگ می‌شود ؛

ولی 

آدم چون خودش را نمی‌بیند ،

تقصیر را گردن چیزهای دیگر می‌اندازد ...!


ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham