تا تلخی نباشد، شیرینی نیست...

تا غمی نباشد، لبخندی نیست..

تا مشکلات نباشند، آسایشی وجود نخواهد داشت...


خاطر داشته باش:


هدف این نیست که هرگز اندوهگین نباشی، هرگز مشکلی نداشته باشی، هرگز تلخی را نچشیده باشی...

همین دشواری‌ها هستند که از ما

انسانی نیرومندتر و شایسته‌تر می‌سازند،

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham