🌹خداوندا

سپاس تو را 

به تعداد هر قطره باران 

که از ابتدا تا کنون نازل شده و 

در آینده از آسمان نازل خواهد شد...

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham