🔹همیشه حرفی بزن که

بتوانی آن را بنویسی.


🔹چیزی را بنویس که

بتوانی امضا کنی.

🔹و چیزی را امضا کن که

بتوانی پایش بایستی.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham