به سلامتی کاج که  تو اوج یخ بندون زمستون 

ذات سبزش رو نشون میده  🎄

وگرنه تو تابستون که هر علف هرزی 

ادعای سبزی داره.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham