🍁مشکل ما » نبود شرع و قانون  نیست 

بلکه

 عدم اطاعت پذیری از قانون است.

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham