عالم بیرون ادامه وجود ماست .

ما باید معماری درونمان زیبا باشد تا 

معماری بیرونمان هم زیبا شود.


📚دکتر الهی قمشه ای

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham