🍂 نتیجه زندگی

 چیزهایی نیست که جمع میکنیم

بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham