🍁 بچه که بودیم    

 باباهایمان همه پیکان داشتند یا هیلمن

خانه هایمان یکی یک خط تلفن ثابت داشت،تازه اگر داشت!

خوش بودیم


📌 «غم و غصه زمانی شروع شد که

مدام به امکانات زندگی مردم چشم دوختیم»

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham