الهی! مگو چه اورده ای که رسوا شوم 

مگو چه کرده ای که دروا شوم.


📚علامه حسن زاده آملی

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham