💔درد و دل کردن

مثل چک سفید

امضاء شده بدون تاریخ می مونه.

«مراقب باش  و این چک رو به 

هر کسی نده.»

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham