🍁انسانها مثل چراغند و

 تذکرات مانند روغن 

(انسان همیشه نیازمند موعظه وتذکر است)


📚آیت الله فاطمی نیا

-

ما را در اینستاگرام دنبال کنید!    @Peygham